พระดังนครปฐม การบูชาพระนั้นก็จะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาด ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยังช่วยเรื่องเมตตามหานิยมอีกด้วย

พระดังนครปฐม

พระดังนครปฐม สุดยอดพระเครื่องที่ได้รับยกย่องจากเซียนพระว่า หายากและมีมูลค่าสูง หลายคนคงรู้จักกันดีกับ พระเบญจภาคี

พระดังนครปฐม หากเรานั้น จะพาทุกท่านไป สำรวจนอกเส้นทาง และสถานที่ที่เป็นส่วนของ การท่องเที่ยวในประเทศไทย กรุงเทพฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายห่างจาก ตัวเมืองไม่ถึง 1 ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถยนต์ และสถานแห่งนี้ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ตั้งอยู่ห่างจาก ใจกลางเมือง นครปฐม ไปทางทิศ

ตะวันตกประมาณ 40 กม. ในจังหวัดนครปฐม มีพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร สีดำสวยงามซึ่งสูง 15.87 เมตรซึ่งสูงสุดในโลก พระปฐมเจดีย์โครงสร้าง พระพุทธศาสนา ที่เก่าแก่ที่สุด พระดังนครปฐม ในประเทศไทยชื่อ พระปฐมเจดีย์วัน ที่ 3 ศตวรรษก่อนคริสต์ ศักราชได้รับ การบูรณะ ในปีค. ศ. 1850 ที่ตั้งใจกลางเมือง พระดังนครสรรค์

พระดังนครปฐม

นครปฐมหนึ่ง ในสถานที่สำคัญ ที่สุดสำหรับชาวพุทธ ในประเทศไทย สามารถพบได้ ในนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในเมือง เก่าแก่ที่สุด ในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ซึ่ง มีความหมายว่า พระเจดีย์องค์ปฐม ถือได้ว่าเป็น โครงสร้างทางพุทธศาสนา ที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศไทย (เจดีย์) ที่น่าประทับใจมากมี

พระดังนครปฐม วิธีศึกษาว่าพระแท้พระ เทียมนั้นจะดูจากอะไร ?

หลังคาสีส้มมองเห็นได้จาก ที่ไกลๆมีความสูง 120 เมตรเป็นเจดีย์พุทธ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประวัติ ความเป็นมาของเจดีย์ย้อนกลับไปราวพุทธศตวรรษ ที่ 3 เมื่อ พระพุทธศาสนาเข้ามา ในประเทศไทย จากนั้น พระเจ้าอโศกจักรพรรดิ ของอินเดียจึงตัดสินใจส่ง พระสงฆ์ ไปยังหลายส่วนของ เอเชียรวมทั้ง 

ประเทศไทยเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเจดีย์ แห่งนี้ได้รับ การจำลองแบบ มาจากมหาสถูปแห่ง Sanchi ในอินเดียตอนกลางซึ่งปัจจุบันได้รับ การขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโก และสร้างขึ้น ในศตวรรษ ที่ 3 ตามคำสั่งของจักรพรรดิอโศก พระสงฆ์จากอินเดียได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุจาก พระดังนครนายก

พระดังนครปฐม

พระพุทธเจ้าซึ่ง ประดิษฐานใน พระปฐมเจดีย์นครปฐม ในสมัยนั้นตั้งอยู่ ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่นั้น มาเนื่องจากการ ตกตะกอนจากแม่น้ำเจ้า พระยาทำให้ แผ่นดินเคลื่อนตัว ไปทางภาคใต้มากขึ้น และนครปฐม ก็ไม่ใช่เมืองชาย ฝั่งอีกต่อไปเมื่อแม่น้ำ ในท้องถิ่นเหือดแห้ง เมืองนี้ก็ถูกทิ้งร้าง และในที่สุดก็ พระดังนครปฐม  

เรื่องที่เหล่าเซียนพระควร จะรู้ก่อนที่จะเข้าวงการมีอะไรบ้าง ?

มีป่ารกครึ้มผู้คนย้ายไปอยู่ ที่เมืองนครชัยศรี ที่อยู่ใกล้เคียง เฉพาะในช่วงครึ่งแรก ของศตวรรษ ที่ 19 เมืองนี้ก็กลับมา มีผู้อยู่อาศัยอีกครั้ง การบูรณะเจดีย์โดย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เวลาหลายปี ใน การเป็น พระภิกษุเดินทาง ไปทั่ว

ประเทศเยี่ยมชม เจดีย์หลายครั้ง ในขณะนั้นอยู่ ในสภาพ ที่ชำรุดทรุดโทรมมาก และ มีป่ารกครึ้มหลัง จากมงกุฏขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ. 2394 ได้โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์ พระปฐมเจดีย์ เจดีย์องค์เดิมที่ มีขนาดเล็กกว่ามาก จะต้องปิดทับด้วยเจดีย์องค์ใหญ่กว่า ที่จะสร้างขึ้นใหม่ หลังจาก พระดังนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างได้ 17 ปี ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 5 เจดีย์ได้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันยังคง มีเจดีย์ขนาดเล็กกว่าเดิมมากปกคลุม ด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ ในศตวรรษ ที่ 19เมื่อสร้างเจดีย์ เสร็จชาวเมืองนครชัยศรี ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับคำสั่งให้กลับไป ที่เมืองนครปฐมรอบพระ

พระดังนครปฐม การศึกษาดูพระนั้นถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในหมู่พวกพ้องแล้วถามคนเล่นพระรุ่นเก่าๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

เจดีย์ฐานสูง 233 เมตรเป็นลานกว้าง มีวิหาร 4 องค์แต่ละองค์ มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ยืนวิหารทางตอนเหนือสุด มี พระพุทธรูปยืนปิดทององค์ใหญ่ชื่อ พระร่วงรุจโรจนฤธิ์ แสดง Abhaya mudra ท่าทางปัดเป่าความกลัว พระพุทธรูปได้รับ การบูรณะโดย พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหา พระดังสุพรรณบุรี

วชิราวุธ (รัชกาล ที่ 6) ในปีพ. ศ. 2452 เมื่อ พระองค์ดำรง ตำแหน่งมกุฎราชกุมาร พระองค์ได้ค้นพบ พระพุทธรูป ที่ได้รับความเสียหาย อย่างรุนแรง ในศรีสัชนาลัย มีเพียงศีรษะมือ และเท้าเท่านั้นที่อยู่ ในสภาพดี พระบรมรูปหล่อ ที่กรุงเทพฯ และนำไปติดตั้ง ในวิหารเมื่อปี 2458 โดยมีการติดตั้ง เถ้าถ่านของ 

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6 ในฐานของ พระบรมรูปวิหารอีกแห่ง มีพระพุทธรูป ปางไสยาสน์องค์ใหญ่ เดินไปรอบ ๆ เจดีย์ผ่านลานคุณ จะพบกับระฆังจำนวนมาก ที่คุณสามารถกดกริ่ง เพื่อความโชคดีรวมถึง พระพุทธรูปจำนวนมาก ในอิริยาบถต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์วัด พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ พระดังนครราชศรีมา

เมื่อเรานั้นได้พระมาแล้ว ก็ควรจะหยิบมาดูศิลปะ ศึกษาประวัติความเป็นมาของ พระแต่ละองค์ให้ดีด้วย

สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีการจัดแสดง โบราณวัตถุที่น่าสนใจ ที่พบระหว่าง การขุดค้น ในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งงาน แกะสลักหิน และ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบางชิ้น มีอายุย้อนไป ถึงยุคทวารวดี ถัดจากเจดีย์ เป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่จำหน่าย พระเครื่อง นอกจากนี้คุณยัง จะได้พบกับแผงขายอาหาร พระดังนครปฐม

มากมาย ที่คุณสามารถลิ้มลอง อาหารไทยต้นตำรับ ได้ทุกประเภท การเดินทางไป พระปฐมเจดีย์เจดีย์ ตั้งอยู่ Center of city เมืองนครปฐมห่างจาก สถานีรถไฟไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้เพียง 1 กิโลเมตร ถ้าจะใช้บริการ รถไฟรายวันหลายรายการ จากสถานีหัวลำโพงของกรุงเทพฯ จะพาคุณไปที่นั่น โดยใช้เวลา

ประมาณ 11 ชั่วโมงรถโดยสารประจำ ทางจากสถานีขนส่งสายใต้ ในบางกอกน้อยจำเป็น ต้องมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง รถตู้จากอนุสาวรีย์ชัย ในเมืองหลวงหรือ ในตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถไปส่ง ที่เจดีย์ได้โดยตรงวิธี ที่เร็วที่สุดใน การไปยังเจดีย์ จากกรุงเทพฯคือ การนั่งแท็กซี่ส่วนตัว โรงแรมส่วนใหญ่ UFABET

สามารถจองให้คุณได้ หากคุณจองรถแท็กซี่ ในวันนี้คุณยัง สามารถเยี่ยมชม พระราชวังสนามจันทร์ ที่อยู่ใกล้เคียง หรือชม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตกลงกับคนขับเรื่องราคา และสถานที่ ที่จะแวะก่อนออกเดินทาง และนี่ก็ถือเป็นเรื่องราว ของวงการศาสนา ที่เรานำเสนอคุณในวันนี้ สมัครเว็บบอล